همایون الله‌بیک عراقی

همایون الله‌بیک عراقی

زادروز: ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۹ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: محمد
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۲۴
شماره: ۲۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.