شاهرخ آریانی

شاهرخ آریانی

زادروز: ۱۷ مرداد ۱۳۴۴
خاکسپاری: ۱۸ دی ۱۳۶۰
نام پدر: سهراب
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۷۶
شماره: ۴۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.