داود رحیمی

داود رحیمی

زادروز: ۱۳۳۸
خاکسپاری: ۲۰ بهمن ۱۳۶۰
نام پدر: علی‌اکبر
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۱۱۴
شماره: ۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.