فروزان عبدی پیربازاری

فروزان عبدی پیربازاری

زادروز: ۱۳۳۶
خاکسپاری: ۲ شهریور ۱۳۶۷
نام پدر: ابراهیم
پیشه/تحصیلات: عضو تیم ملی والیبال
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۹
ردیف: ۱۲۲
شماره: ۱۸

اسناد و منابع تکمیلی: