گیتی نظیری

گیتی نظیری

زادروز: ۹ خرداد ۱۳۳۷
خاکسپاری: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۱
نام پدر: یحیی
پیشه/تحصیلات: کارمند شبکه تلویزیون
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۱
ردیف: ۶۹
شماره: ۴۵

اسناد و منابع تکمیلی: