اسماعیل گل‌محمدی

اسماعیل گل‌محمدی

زادروز: ۱۳۳۴
خاکسپاری: ۱۳۶۰
گرایش سیاسی: چریک‌های فدایی (اشرف دهقانی)

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۷۷
شماره: ۱۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.