پرویز عدالتی حساری

پرویز عدالتی حساری

زادروز: ۱۳۳۲
خاکسپاری: ۱۸ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: حسن
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۳
شماره: ۲۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.

عدالتی