احمد کهنی خشکبیجاری

احمد کهنی خشکبیجاری

زادروز: ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۲۰ بهمن ۱۳۶۰
نام پدر: محمد
پیشه/تحصیلات: کارگر
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۱۱۲
شماره: ۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.