محمود نظری

محمود نظری

زادروز: ۱۳۴۰
خاکسپاری: ۲۰ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: عطاءالله
گرایش سیاسی: چریک‌های فدایی (اقلیت)/گروه پویان

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۳
شماره: ۳۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

محمود-نظری