مریم مواسات

مریم مواسات

زادروز: شهریور ۱۳۴۲
خاکسپاری: ۱۴ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: علی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۴‍۱
ردیف: ۹۷
شماره: ۱۱

اسناد و منابع تکمیلی:

بر روی سنگ مزار تاریخ خاکسپاری به اشتباه ۱۳۶۲ حک شده است. 

۱۴مهر-صفحه۴-مواسات