محمدحسین بهاری مهربانی

محمدحسین بهاری مهربانی

زادروز: ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۱۱ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: حاجعلی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۲۵
شماره: ۵۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.

بهاری