مهدی مشکبار بخشایشی

مهدی مشکبار بخشایشی

زادروز: ۸ فروردین ۱۳۳۵
خاکسپاری: ۱۴ بهمن ۱۳۶۰
نام پدر: جعفر
گرایش سیاسی: سازمان رزمندگان آزادی طبقه‌ی کارگر

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۱۰۵
شماره: ۳۶

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.