منوچهر نیک‌خواه (نیکو‌خواه)

منوچهر نیک‌خواه (نیکو‌خواه)

خاکسپاری: ۲۸ شهریور ۱۳۶۰
گرایش سیاسی: گروه بیژن جزنی

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۴۱
ردیف: ۹۶
شماره: ۱۲

اسناد و منابع تکمیلی:

مزار جان‌باخته توسط نیروهای حکومتی تخریب شده است.

nikkhah