سیده راضیه حسینی نیارکی

سیده راضیه حسینی نیارکی

زادروز: ۱۱ شهریور ۱۳۴۰
خاکسپاری: ۱۷ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: سید رزاق
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۳۰
شماره: ۳۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.