غلامعلی ابراهیمی پامساری

غلامعلی ابراهیمی پامساری

زادروز: ۱۳۳۵
خاکسپاری: ۹ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: علی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۲۴
شماره: ۱۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.