پرونده آمران

حسین موسوی پورمیرغفاری (تبریزی)

سال تولد: ۱۳۲۶

سمت حکومتی در سال ۶۰

دادستان کل انقلاب اسلامی

نوع مسئولیت در سال ۶۰

مقام قضایی

سمت کنونی (۱۴۰۰)

مجمع مدرسین و محققین حوزه‌ی علمیه‌ی قم

واپسین سمت مهم حکومتی