پرونده آمران

عبدالکریم موسوی اردبیلی

سال تولد: ۱۳۰۴
سال فوت ۱۳۹۵

سمت حکومتی در سال ۶۰

رئیس دیوان عالی کشور و شورای عالی قضایی

نوع مسئولیت در سال ۶۰

مقام قضایی

سمت کنونی (۱۴۰۰)

واپسین سمت مهم حکومتی

رئیس دیوان عالی کشور