پرونده آمران

محمد محمدی نیک (ری‌شهری)

سال تولد: ۱۳۲۵
سال فوت : ۱۴۰۱

سمت حکومتی در سال ۶۰

حاکم شرع در دادگاه انقلاب ارتش

نوع مسئولیت در سال ۶۰

مقام قضایی

سمت کنونی (۱۴۰۰)

واپسین سمت مهم حکومتی

عضو مجلس خبرگان رهبری