پرونده آمران

محسن آرمین

سال تولد: ۱۳۳۳

سمت حکومتی در سال ۶۰

بازجوی بند ۲۰۹ اوین و بازجوی گروه فرقان

نوع مسئولیت در سال ۶۰

مقام نظامی و اطلاعاتی

سمت کنونی (۱۴۰۰)

واپسین سمت مهم حکومتی

نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی (دوره‌ی ششم)