پرونده آمران

محمدعلی عالمی دامغانی

سال تولد: ۱۳۰۶
سال فوت ۱۳۸۰

سمت حکومتی در سال ۶۰

حاکم شرع در دادگاه انقلاب اسلامی (سمنان)

نوع مسئولیت در سال ۶۰

مقام قضایی

سمت کنونی (۱۴۰۰)

واپسین سمت مهم حکومتی

عضو مجلس خبرگان رهبری