پرونده آمران

عباسعلی شیخ صادقی قهاره

سال تولد: ۱۳۰۴

سمت حکومتی در سال ۶۰

حاکم شرع در دادگاه‌های انقلاب اسلامی (لرستان)

نوع مسئولیت در سال ۶۰

مقام قضایی

سمت کنونی (۱۴۰۰)

ریاست حوزه‌ی علمیه کمالیه

واپسین سمت مهم حکومتی