پرونده آمران

علی شاهرخی قبادی

سال تولد: ۱۳۲۹

سمت حکومتی در سال ۶۰

حاکم شرع در دادگاه‌های انقلاب اسلامی (مازندر ان)

نوع مسئولیت در سال ۶۰

مقام قضایی

سمت کنونی (۱۴۰۰)

واپسین سمت مهم حکومتی

نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی (دوره‌ی هشتم)