پرونده آمران

خسرو قنبری تهرانی

سال تولد: ۱۳۳۳

سمت حکومتی در سال ۶۰

مسئول دفتر اطلاعات نخست‌وزیری

نوع مسئولیت در سال ۶۰

مقام نظامی و اطلاعاتی

سمت کنونی (۱۴۰۰)

واپسین سمت مهم حکومتی

مشاور نظامی رئیس‌جمهوری در دولت محمد خاتمی