پرونده آمران

میرزا نجف آقازاده

سال تولد: ۱۳۲۱

سمت حکومتی در سال ۶۰

مسئول کمیته‌‌های انقلاب در آذربایجان شرقی

نوع مسئولیت در سال ۶۰

مقام نظامی

سمت کنونی (۱۴۰۰)

واپسین سمت مهم حکومتی

رئیس دادگستری در آذربایجان شرقی