عباس پیشدادیان

عباس پیشدادیان

زادروز: ۱۳۳۲
خاکسپاری: مهر ۱۳۶۱
نام پدر: یحیی
پیشه/تحصیلات: جامعه‌شناس
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۷۱
شماره: ۴۸

اسناد و منابع تکمیلی:

بر روی سنگ شماره‌‌ی مزار اشتباه حک شده است.