سید جواد میر سید نظری

سید جواد میر سیدنظری

زادروز: ۱۰ مهر ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۱۰ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: سید حسین
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۴
شماره: ۳۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.