ابوالفضل شاه‌علی

ابوالفضل شاه‌علی

زادروز: ۱۳۴۰
خاکسپاری: ۲۹ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: محمدنقی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۳۷
شماره: ۳۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

شاهعلی