ناصر رحمانی سیادهنی

ناصر رحمانی سیادهنی

زادروز: ۱۳۳۵
خاکسپاری: ۲۴ مرداد ۱۳۶۰
نام پدر: رمضان
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۱۱
شماره: ۵۰

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.