مریم طالبی

مریم طالبی

زادروز: ۱۳۴۵
خاکسپاری: ۲۵ بهمن ۱۳۶۰
نام پدر: سلطانعلی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۱۲۱
شماره: ۱۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.